Warto wiedzieć

 • Wysokość budynku – to wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy dachu lub wierzchniej warstwy stropodachu.
 • Powierzchnia zabudowy – to powierzchnia terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
  Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
  – powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
  – powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
  – powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).
 • Powierzchnia użytkowa – jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Powierzchnia jest liczona po podłodze w świetle ścian. Na poddaszu gdzie wysokość pomieszczenia jest powyżej 2,2m powierzchnia jest liczona w 100%, pomiędzy 1,4m a 2,2m w 50%, a poniżej 1,4m nie jest wliczana.
 • Minimalne wymiary działki – to wymiary, które pozwalają postawić budynek w odległości od granicy działki nie mniejszej niż:
  – 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
  – 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
  – 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,
  – 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.
  W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie wskazanych odległości. Szczegółowe warunki zostały podane w przepisach techniczno-budowlanych.
 • Kubatura brutto budynku – należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:
  a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
  b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Archand Pracownia Projektowa

ul. Wystawowa 1 - budynek IASE

51-618 Wrocław