1Projekt typowy

Prezentowane na stronie projekty domów jednorodzinnych i garaży są projektami typowymi.
Projekt składa się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, oraz 3 egzemplarzy projektu technicznego, które zawierają:

 • projekt architektoniczny
 • projekt konstrukcji
 • projekt wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. i instalacji gazowej
 • projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Jeden komplet projektu ( 3 egz.) służy do uzyskania pozwolenia na budowę jednego domu.
W celu uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie zakupionego projektu, należy dokonać adaptacji projektu.

2Informacje dotyczące adaptacji projektu gotowego

Przed złożeniem niniejszego projektu w urzędzie, którego celem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja projektu powinna być uzupełniona projektem zagospodarowania działki budowlanej a także zaadaptowana do właściwej strefy dla danej lokalizacji projektu. Projekt zagospodarowania działki powinien być umieszczony w oddzielnej oprawie będącej kompletem projektu budowlanego łącznie z niniejszym projektem architektoniczno – budowlanym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r (w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).
Projektant adaptujący niniejszy projekt oraz opracowujący plan zagospodarowania działki traktowany jest jako projektant danego obiektu, w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, przejmuje odpowiedzialność za niniejszy projekt oraz wszelkie obowiązki i uprawnienia, które wynikają z ustawy.
Do obowiązków projektanta adaptującego projekt należy :

 • Opracowanie projektu wg decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z aktualnymi polskimi normami, ustawami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień , sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
 • Wykonanie adaptacji fundamentów wraz z dostosowaniem izolacji przeciwwodnej do lokalnych warunków gruntowych.
 • Dostosowanie, sprawdzenie i przeliczenie konstrukcji obiektu względem warunków lokalnych, obciążeń normatywnych dla danej strefy, oraz zmian dokonanych w projekcie katalogowym.
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego i wyjaśnianie wątpliwości odnośnie niniejszego projektu oraz zawartych w nim rozwiązań, na żądanie inwestora ewentualnie właściwego organu. Stwierdzanie zgodności z oryginałem projektu w procesie wykonywania prac budowlanych oraz uzgadnianie innych rozwiązań niż podane w projekcie, które zostaną przedstawione przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
 • Podanie numeru oraz rodzaju posiadanych uprawnień projektowych a także podpisanie projektu adaptacji obiektu do określonej konkretnie lokalizacji jako autor adaptacji.

3Zmiany w projekcie

Projektant adaptujący projekt gotowy może bez zgody autora wprowadzić następujące zmiany:

 • Zmiany wynikające z dostosowania budynku do warunków gruntowych.
 • Zmiana wymiarów fundamentów.
 • Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 50cm ponad poziom terenu.
 • Zmiana wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej.
 • Użycie innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji.
 • Zmiana warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej.
 • Zmiana kąta nachylenia dachu do 5o (należy zwrócić uwagę na nośność elementów więźby dachowej).
 • Zmiany w instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, c.o., elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm).
 • Zmiana materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej – przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości ( szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła.
 • Zmiana rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku, oraz przesunięcia lub likwidacja ścian działowych.
 • Zmiana lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi.
 • Wykonanie lustrzanego odbicia.
 • Zmiany szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów
 • Zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.
 • Zmiana technologii budowy ścian, murów, nadproży. Zmiany z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.
 • Dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.
 • Likwidacja garażu.
 • Zmiana gabarytów budynku.

Zmiany w projekcie, których dokonuje projektant adaptujący należy nanieść na oryginalnej dokumentacji technicznej w sposób trwały kolorem czerwonym, ewentualnie w formie aneksu podpisanego przez projektanta adaptującego posiadającego uprawnienia projektowe. W przypadku gdy zmiany dokonywane w niniejszym projekcie wykraczają po za te, które zostały powyżej wyszczególnione należy uzyskać zgodę od autora projektu.
Prawa autorskie do projektów katalogowych zamieszczonych w serwisie www.archand.pl należą do arch. Andrzeja Janusza. Na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r. z późniejszymi zmianami) autor zastrzega prawa autorskie i zakazuje jakiegokolwiek wykorzystania tego projektu do celów handlowych, reklamowych i wprowadzania w nim zmian bez jego wiedzy i zgody.

Archand Pracownia Projektowa

ul. Wystawowa 1 - budynek IASE

51-618 Wrocław